Formació ProfessionalQUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 150 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, agrupats en els següents nivells:

 • Cicles de Formació Professional Bàsica, que condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i són ensenyaments d'oferta obligatòria i gratuïta.
 • Cicles Formatius de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic i que formen part de l'educació secundària post-obligatòria.
 • Cicles Formatius de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació superior.

Els Títols que s'obtenen en cursar un cicle formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació sobre Formació Professional en http://todofp.es/inicio.html

 

OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

  

ADMISSIÓ D'ALUMNAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICSPROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 

GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2024

 

 CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:


Els continguts de referència dels dos apartats figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015).

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s'estructurarà en tres parts:

 • 1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:
  a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
  a2) Anglés. Model d'examen
 • 2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
 • 3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:
  b1) Matemàtiques
  b2) Ciències Naturals
  b3) Tractament de la informació i competència digital. 


CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Constarà de dos parts: part comuna i part específica. Els contingunts figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)
 

 • 1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats: 
  • A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
  • A2) Llengua Estrangera (Anglés)
  • A3) Matemàtiques
  • A4) Tractament de la informació i competència digital Model d'examen

 • 2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen: 
  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
  • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

____________________________________________________


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte de les quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.


FORMACIÓ PROFESSIONAL   

GRAU MITJÀQuins estudis previs permeten l'accés als cicles formatius de grau mitjà? 

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés són els següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que l'alumne o alumna haja superat l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per l'opció d'ensenyaments aplicats.
 • Títol de Formació Professional Bàsica.
 • Títol de Batxillerat
 • Un títol universitari.
 • Un títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l'efecte de l'accés són equivalents els títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
 • Haver superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
 • Haver superat el Batxiller.
 • Títol de Tècnic Especialista.
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Si no tinc aquests estudis previs puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

Si vols accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d'accés mencionats en el punt anterior, hauràs de tindre complits 17 anys d'edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l'any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d'accés. La prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà haurà d'acreditar que l'aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.


FORMACIÓ PROFESSIONAL  

GRAU SUPERIOR 


Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés són els següents:

       • Títol de Batxiller.
       • Títol universitari.
       • Títol de Tècnic de Formació Professional.
       • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional.


Juntament amb aquests títols, a l'efecte de l'accés són equivalents els títols següents:

 • Titulats de Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.

Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 

ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA:

Així mateix, les persones que vulguen accedir a un cicle formatiu de grau superior, no complisquen els requisits acadèmics d'accés (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs, podran presentar-se a la prova. L'aspirant hi haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.


____________________________________________________

ORIENTACIÓ PER A L'ALUMNATWebs sobre FP: